สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่ : 1723 ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จุดประสงค์ : มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กลายเป็น ศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และ ใช้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชน

อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์

อาคารหลักในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ

อาคารฉายดาว

เป็นอาคารส่วนท้องฟ้าจำลอง เพื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

อาคารหอดูดาว

อาคารสำหรับคอยสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ

อาคารศูนย์ประชุม

สำหรันจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์